Rychlý kontakt

CK A.Ša s.r.o.  IČ 01638114
nonstop 603 864 519

603 864 522

318 639 999
318 637 744

E-mail: ckasa@ckasa.cz

Adresa kanceláře:
V Brance 83, 261 01 Příbram III

Všeobecné smluvní podmínky

1. Vznik smluvního vztahu

1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří, A.Ša s.r.o. se sídlem V Brance 83, 261 01 Příbram III (dále jen CK A.Ša s.r.o. s.r.o.) a zákazníkem (případně jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základě zákazníkem podepsané smlouvy o zájezdu potvrzené CK A.Ša s.r.o. s.r.o., případně jejím zplnomocněným zástupcem (provizním prodejcem).

2. Cena zájezdu

CK A.Ša s.r.o. s.r.o. je oprávněna do 21 dnů před zahájením zájezdu zvýšit cenu zájezdu jednostranným úkonem v případě, že dojde ke zvýšení:

a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo

 

b) plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu nebo

 

c) směnného kurzu české koruny vůči Euru (použitého pro ustanovení ceny zájezdu) v průměru o více než 5%).

 

Ceny byly kalkulovány ke dni 30.09.2013. Případné zvýšení ceny zájezdu bude provedeno o částku odpovídající hodnotě, o kterou došlo k navýšení ceny uvedené pod hodnotou a) a b), respektive o částku, odpovídající navýšení směnného kurzu české koruny, použitého pro stanovení ceny nad hodnotu 10%.

 

Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Klientům, kteří v době cenové úpravy již uhradili plnou cenu zájezdu, garantujeme původní vypsanou cenu.

3. Platební podmínky

3.1. CK A.Ša s.r.o. má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich poskytnutím.

 

3.2. CK A.Ša s.r.o. je oprávněna požadovat zálohu ve výši 50% z ceny zájezdu/osobu. Tato záloha je splatná v hotovosti, bankovním převodem, event. složenkou do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o zájezdu.

 

3.3. Doplatek musí být uhrazen v hotovosti, bankovním převodem, event. složenkou nejpozději do 30 dnů před odjezdem zájezdu.

 

3.4. Při uzavření cestovní smlouvy u provizního prodejce složí zákazník zálohu a následně i doplatek na účet provizního prodejce.

 

3.5. Poplatky spojené s odstoupením od smlouvy (storno poplatky) jsou splatné ihned.

 

3.6. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CK A.Ša s.r.o. oprávněna cestovní smlouvu zrušit bez dalšího upozornění. Zákazník hradí náklady spojené se zrušením cesty.

 

3.7. Zákazník má právo na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny zájezdu.

4. Práva a povinnosti zákazníka

K základním právům zákazníka patří:

 

a) právo na řádné poskytnutí služeb pokud bez zavinění CK A.Ša s.r.o. zákazník potvrzené služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu

 

b) právo na dodatečné informace, pokud by nebyly uvedeny v nabídkových listech nebo katalogu

 

c) právo být seznámen se změnami zájezdu, rozsahu služeb a ceny

 

d) právo zrušit objednané služby kdykoliv před zahájením jejich čerpání, a to odstoupením od smlouvy, za podmínek uvedených v článku 6 (odstupné)

 

e) právo na reklamaci v souladu s článkem 7 (reklamace)

 

f) právo na ochranu dat uvedených v cestovní smlouvě a v dalších dokumentech před nepovolanými osobami

 

g) v případě zájezdu právo obdržet spolu s cestovní smlouvou popřípadě s pokyny na cestu, doklad o povinném pojištění CK A.Ša s.r.o., pro případ jeho úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události

 

K základním povinnostem zákazníka patří:

 

a) úplně a pravdivě uvést údaje v cestovní smlouvě a předložit doklady požadované cestovní kanceláři pro zajištění zájezdu

 

b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělé ho účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje

 

c) zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem 2 těchto podmínek a zaplacení prokázat dokladem

 

d) dostavit se ve stanoveném čase na stanovené místo srazu se všemi doklady požadovanými dle cestovních pokynů

 

e) dodržovat pasové,celní,zdravotní a další předpisy země, do které cestuje, cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat na vízovou povinnost u zastupitelství zemí, kam cestují, veškeré náklady, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník

 

f) zaplatit cenu uvedenou v cestovní smlouvě za podmínek stanovených článkem 3 (platební podmínky) a řídit se cestovními a ústními pokyny zástupce CK A.Ša s.r.o.

 

g) veškeré závady a odchylky od objednaných služeb bezodkladně ihned po jejich zjištění na místě oznámit zástupci CK A.Ša s.r.o. a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění

 

h) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu

 

ch) uhradit eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle cestovní smlouvy

 

5. Změny dohodnutých služeb, rušení zájezdu

Je-li CK A.Ša s.r.o. nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu zásadně změnit podmínky smlouvy (posunutí termínu o více než 24 hod., úprava programu, týká-li se více než 20 % doby jeho trvání apod.), navrhne zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. Navrhne-li CK A.Ša s.r.o. změnu cestovní smlouvy podle předcházejícího odstavce, má zákazník právo rozhodnout se, zda bude se změnou cestovní smlouvy souhlasit nebo zda od cestovní smlouvy odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě 7 dnů od doručení návrhu na změnu cestovní smlouvy od smlouvy neodstoupí, má se za to, že se změnou souhlasí.

 

5.1. CK A.Ša s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit zájezd, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků, tj. 35 osob/zájezd. CK A.Ša s.r.o. je oprávněna v takovém případě zájezd zrušit, nejpozději však 21 dnů před poskytnutím první služby, v téže lhůtě je cestovní kancelář povinna o této skutečnosti informovat zákazníka a nabídnout mu náhradní zájezd.

 

5.2. CK A.Ša s.r.o. je oprávněna provádět operativní změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je CK A.Ša s.r.o. povinna:

 

  • zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám, resp. odpovídající zaměření zájezdu
  • poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě V případě, že CK A.Ša s.r.o. zajistí jako náhradní plnění služby ve stejném rozsahu (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší kategorie nebo dopravu jiným autokarem stejné nebo vyšší kategorie), jsou další nároky zákazníka vůči CK A.Ša s.r.o. vyloučeny.

 

5.3. CK A.Ša s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu zájezdu z důvodů zásahu vyšší moci, z důvodů rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, technické důvody, nepříznivé počasí, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které CK A.Ša s.r.o. nemohla ovlivnit ani předvídat). CK A.Ša s.r.o. neručí za škody, které mohou zákazníkům z výše uvedených důvodů vzniknout. V těchto případech nemá zákazník právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od smlouvy.

 

5.4. Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd, má CK A.Ša s.r.o. nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.

 

5.5. CK A.Ša s.r.o. nejpozději 3 - 7 dnů před zahájením zájezdu poskytne zákazníkovi písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou ji známy, pokud nejsou již obsaženy v cestovní smlouvě, katalogu nebo v nabídkových listech, které byly zákazníkovi předány.

 

6. Odstoupení od smlouvy, stornopoplatky

6.1. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené částky nebo zálohy na zájezd bez jakýchkoliv storno poplatků: a) při zrušení zájezdů ze strany CK A.Ša s.r.o. b) při změně termínu konání zájezdu o více než 72 hodin.

 

6.2. Oznámení o odstoupení od smlouvy sepíše zákazník buď formou záznamu v prodejním místě, kde služby zakoupil nebo na toto prodejní místo zasílá doporučenou poštou, příp. jiným prokazatelným způsobem. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem sepsání záznamu u prodejce, případně dnem doručení písemného oznámení na prodejní místo, kde si zákazník službu zakoupil.

 

6.3. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností CK A.Ša s.r.o. stanovené smlouvou nebo odstoupí-li CK A.Ša s.r.o. od smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodů porušení povinností zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK A.Ša s.r.o. eventuelně proviznímu prodejci odstupné ve výši:

 

  • od podepsání smlouvy do 60 dnů před zahájením zájezdu 10% z celkové ceny, u leteckých zájezdů skutečně vynaložené náklady CK, pokud přesáhnou částku 10%
  • od 59 do 45 dnů před stanoveným odjezdem 20% z celkové ceny zájezdu
  • od 44 do 30 dnů před stanoveným odjezdem 40% z celkové ceny zájezdu od
  • 29 do 15 dnů před stanoveným odjezdem 60% z celkové ceny zájezdu
  • od 14 do 8 dnů před stanoveným odjezdem 80% z celkové ceny zájezdu
  • od 7 dnů před stanoveným odjezdem 100 % z celkové ceny

 

Den zrušení smlouvy a poskytnutí první služby je započítán do výše uvedeného počtu dnů rozhodujících při výpočtu odstupného. Na základě přání zákazníka provádíme změny v knihování, za které je účtováno:

a) 300 Kč za změnu jména cestujícího do 30 dnů před zahájením zájezdu.

 

b) 500 Kč/os. za změnu jména cestujícího od 29 dnů před zahájením zájezdu.

 

U leteckých zájezdů při změně účastníka platí podmínky stanovené konkrétní leteckou společností. Každý případ změny je posuzován individuálně.

 

6.4. CK A.Ša s.r.o. má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny

 

6.5. CK A.Ša s.r.o. může před nástupem cesty odstoupit s okamžitou platností od smlouvy nebo po započetí cesty smlouvu vypovědět v těchto případech:

 

a) neprodleně, když cestující vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu, cestujícímu v takovém případě nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány

 

b) do 21 dnů před čerpáním první služby při nesplnění minimálního počtu osob, uvedeného v článku 5.1.. Zákazník je obratem informován a je mu nabídnuta změna cestovní smlouvy (nový zájezd)

 

c) bez stanovení lhůty - okamžitě, v důsledku vyšší moci tj. z příčin, kterým CK A.Ša s.r.o. nemohla zabránit ani po vynaložení veškerého úsilí. CK A.Ša s.r.o. má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb

 

Další ustanovení:

6.6. Předem stanovenou cenou se rozumí prodejní cena včetně všech příplatků.

 

6.7. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK A.Ša s.r.o. a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené úhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb, např. leteckým společnostem, ubytovacím kapacitám atd.

 

7. Reklamace, odpovědnost za škody

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než bylo předem potvrzeno v cestovní smlouvě, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu. Při výskytu závad v plnění je zákazník povinen veškeré své výhrady sdělit v místě vzniku průvodci/delegátovi CK A.Ša s.r.o., příp. jinému odpovědnému pracovníkovi tak, aby mohla být uskutečněna náprava na místě. Opomene-li zákazník z vlastní viny na nedostatek poukázat, nemá nárok na slevu. Pokud se nedostatek nepodaří odstranit, sepíše průvodce/delegát CK A.Ša s.r.o., příp. jiný odpovědný pracovník se zákazníkem reklamační protokol. V případě, že není možno reklamaci vyřešit přímo na místě, podepíše průvodce/delegát zákazníkovi převzetí reklamačního protokolu. Tento potvrzený reklamační protokol je zákazník povinen předložit při reklamaci. CK A.Ša s.r.o. neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě u průvodce hotelu či jiné organizace. CK A.Ša s.r.o. neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb nebo neodvratnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

8. Povinné smluvní pojištění

CK A.Ša s.r.o. je povinna po celou dobu své činnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/99 Sb. uzavřenou pojistnou smlouvu, na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:

 

a) neposkytuje zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České Republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu nebo

 

b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskuteční nebo

 

c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.

 

CK A.Ša s.r.o. je povinna předat zákazníkovi současně s cestovní smlouvou i doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/zálohy. V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do ČR (pokud je doprava součástí zájezdu) poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. Nároky zákazníka, které vznikly vůči CK A.Ša s.r.o. v důsledku neplnění cestovní smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

9. Další podmínky

Zasedací pořádek v autokaru sestavuje CK A.Ša s.r.o. podle věku účastníků zájezdu. Případné požadavky (zdravotní problémy atd.) budou řešeny v rámci možností.

10. Závěrečná ustanovení

Zákazník podpisem cestovní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, zejména rozsahem objednaných služeb, podmínkami pojištění ve smyslu zák. č. 159/99 Sb., jakož i s podmínkami úhrady odstupného vůči CK A.Ša s.r.o., které je v případech stanovených touto smlouvou povinen uhradit CK A.Ša s.r.o.. Zákazník bere na vědomí, že pojistné podmínky a odstupné jsou nedílnou součástí smlouvy, souhlasí s nimi, a to jménem všech spolucestujících osob, ve prospěch kterých tuto smlouvu uzavírá. Zákazník je osobně zodpovědný za správnost jím uvedených osobních údajů. Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., uvedených v této smlouvě dle potřeby CK A.Ša s.r.o. a to výhradně za účelem zaslání nabídek služeb v cestovním ruchu. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených na této cestovní smlouvě. Termín katalog zahrnuje veškerý písemný nabídkový materiál CK A.Ša s.r.o., který byl zákazníkovi prokazatelně předán.

 

Odlišuje-li se vymezení zájezdu uvedené v nabídkových listech od této smlouvy - má vždy přednost cestovní smlouva.