Rychlý kontakt

CK A.Ša s.r.o.  IČ 01638114
nonstop 603 864 519

603 864 522

318 639 999
318 637 744

E-mail: ckasa@ckasa.cz

Adresa kanceláře:
V Brance 83, 261 01 Příbram III

Cestovní pojištění

U pojišťovny UNIQA

Kompletní cestovní pojištění ve výši 30 Kč/den pro dospělou osobu a 15 Kč/den pro děti do 15 let, zahrnující léčebné výlohy, úraz s následkem smrti a trvalé invalidity, odpovědnost za škody, pojištění storno poplatků. V případě připojištění zimních sportů je příplatek 6 Kč/osobu/den, dítě do 15 let hradí 3 Kč/den.


Výše uvedené částky platí pro cesty do zemí Evropy až po Ural a do zemí  na pobřeží Středozemního moře - Maroko, Tunis, Alžír, Egypt, Turecko, Řecko, Chorvatsko, Slovinsko, Itálie, Francie a Španělsko včetně Kanárkých ostrovů (zóna 1 v následující tabulce). Pro ostatní země (zóna 2) činí pojištění 60 Kč/den pro dospělého a 30 Kč/den pro dítě do 15 let.

Tarif pojištění (Kč/den)K2 zóna 1K2+ zóna 1K2 zóna 2
Pojistné - dospělý 30 36 60
Pojistné  - dítě do 15 let 15 18 30
Pojistné částky (Kč)K2 zóna 1K2+ zóna 1K2 zóna 2
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Pojištění smrti následkem úrazu 150 000 150 000 150 000
Pojištění trvalých následků úrazu 300 000 300 000 300 000
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví třetí osoby 1 000 000
(komb.limit) 
1 000 000
(komb.limit) 
1 000 000
(komb.limit) 
Pojištění odpovědnosti za škodu na věci třetí osoby
Pojištění zavazadel 10 000 10 000 10 000
Pojištění stornovacích poplatků 80%, max. však 30 000 30 000 60 000
Pojištění zimních sportů NE ANO NE

Pojištění K2 nezahrnuje zimní sporty, K2+ je zahrnuje. 

 

U pojišťovny ALLIANZ

Kompletní cestovní pojištění, zahrnující léčebné výlohy, úraz s následkem smrti a trvalé invalidity, odpovědnost za škody a pojištění storna ve výši 198 Kč/10 dní pro osoby do 70 let, 396 Kč/10 dní pro osoby nad 70 let a 99 Kč/10 dní pro děti do 15 let.Pojistná ochrana, pojistné plnění a hlášení pojistné události

 

1. Pojistná ochrana je poskytována v rozsahu stanoveném Zvláštními pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění provozované Allianz pojiš´tovnou a.s., s následujícími úpravami:


Pojistná nebezpečíLimity pojistného plnění
Pojištění léčebných výloh v zahraničí  
ambulantní lékařské ošetření bez omezení
léky a další zdravotnický materiál bez omezení
hospitalizace včetně dopravy do nemocnice bez omezení
léčba, diagnostika a operace bez omezení
činnost záchranných sborů a horské služby bez omezení
převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků bez omezení
výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného bez omezení
akutní  zubní ošetření 10 000 Kč v průběhu trvání smlouvy
výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného max. 5 dní / 2000 Kč za den
pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy v zahraničí) 1 500 000 Kč
repatriace související s terorismem 1 500 000 Kč
Úrazové pojištění Pojistná částka
smrt následkem úrazu 200 000 Kč
trvalé následky úrazu (pomerné plnění z pojistné částky) 400 000 Kč
za dobu nezbytného léčení 100 Kč
Pojištění zavazadel Pojištění
všechny škody na zavazadlech jednoho pojištěného 20 000 Kč
škoda na jedné věci 10 000 Kč
všechny škody na cennostech 10 000 Kč
- na jednu cennost 5 000 Kč
všechny škody způsobené vloupáním do vozidla 10 000 Kč
- na jednu věc odcizenou z vozidla 5 000 Kč
na zpoždění letu od 7. hodiny 200 Kč / hod, max. 5 000 Kč
na zpoždění zavazadel od 7. hodiny 200 Kč / hod, max. 5 000 Kč
pronájem náhradního sportovního vybavení max. 1000 Kč/den, max. 5000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu
na zdraví nebo usmrcením 2 000 000 Kč
na jedné věci 1 000 000 Kč
následné škody 100 000 Kč
způsobenou psem nebo kočkou nebo usmrcení a na majetku 20 000 Kč
spoluúčast 5 000 Kč
Doplňkové asistenční služby
všechny škody či jiné újmy z asistenčních služeb 35 000 Kč
právní pomoc v zahraničí 35 000 Kč
náhradní opatrovník 35 000 Kč
opatrovník 35 000 Kč
ztráta, odcizení, zničení dokladů 5 000 Kč
základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště 5 000 Kč
Pojištění stornovacích poplatků
spoluúčast 20%
pojištění stornovacích poplatků v sazbě 10PKA max. 15 000 Kč na osobu

 

2. Pojistné bude v souladu s se zněním PPCP poskytnuto pojištěné, resp. oprávněné osobě.

 

3. Pojistné plnění je splatné v tuzemské měně.

 

4. Při každé škodní události musí pojištěný popř. pojistník zaslat pojistiteli bez zbytečného odkladu řádně vyplněný příslušný tiskopis "Oznámení škodné události" včetně další požadované dokumentace.